*

Mamiin’hiichashuuch

Niikanayih'takushuun, chishuwayih'tim'hiiwawin, tapwawchaytimuun, ayuuk natuwaytik ahakwatshiit maamiin'h'wiichashuu. Kach mak chika nuukun uu niyaywa cha pimpiich Hit The Ice. Inuch pwap'ch, John Chabot kiya niishw NHL ka matuwaych uutapitsh'hakin, nashta kita inshkuushtumch yayitay cha chii miih'kwach'hach matuwashuu, cha chii muuchinammakinuwiich.

John Chabot

Maamiin'h'wiichau-uuchimau

Ashikumuppun, John nashta miyuunuwakinuu aa nuukshit, wash nashta miyuwayih'takushuu, kiya nashta niikanayih'takushuu, kiya nashta miyuuh'takushuu aayimch natuwayih'takushit cha iiyimt. Wii pishikw chii maamiin'h'wiichau ka iishpsh chitshtakinuwiich Hit The Ice. 

John, nashta kishchihuu kiya aa miih'kwach'hat uu matuwashiim, wash nashta mishayuu uu hockey chishchayih'timuun. Ka matuwashiiut, uushta niyaywa tih'twa mitah'tuumtinuu chii matuwau NHL, kiya ayuukun ka matuwamat Montreal Canadiens, Detroit Red Wings kiya Pittsburgh Penguins. Nishtwa-tih'twa mitah'tuumtinuu uushta chii matuwaw inta Europe iitah'cha. Aa maamiin'h'wiichat wii, New York Islanders chii wiich'hau waypishchiish. Ittu mak nawsh chii iitapitshiiu QMJHL (Acadie-Bathurst Titans kiya Gatineau Olympique ayih'taych) Kitigan Zibi uuh'chiiu intah Quebec. John, pikuwayih'tim cha wiich'hat ahakuwatshiich Iiyuu-uuwash inuch pwapiniich. 

 

SHASH WIIPICH CHIKA LIYUUSHTAU UU NISHTWA CHA NUKíCH HIT THE ICE.

Social networks