A TIKASHTAPIISHICH

Piitaabiih anit innyah aa nuuksich anijii maaduuwaasuuch kaamaatuuwaach niishwaashch tihti puupuunh kaa iishpish tikuuch uu, chaawaaptimn chaakwaayuu kaa kuushtihch, uut iitaamuuniwaau, kiyah niyah maamaach uu kischihuuniwaau kiyah mak niyah aachii wiitaayihtich chaakwaayuuh.

Stay tuned for extra videos of the show!

SHASH WIIPICH CHIKA LIYUUSHTAU UU NISHTWA CHA NUK�CH HIT THE ICE.

Social networks