Mamiin’hiichashuuch

Chii waayaapimaaknuuwich iiskwaauch maauuch aa kischihuuch kiyah naashch aa chischaayihtich  Aniyah aa iishmaatuuwaanuuwiich  chaachii kiniwaapimaach uuyah maatuuwaasuuh uut Canada. anitah  maak kiti iispiihaauch aniiyah iishkwaash chaa maatuuwaayich Boston mishiimuukimaan istchiich.

Lisa Haley

Chaashtipishtuuwaad maatuuwaasuuh

Lisa Haley mishtii iiyaau kischihuuniiyuu aa naanaakichihaad maaduuwaasuu aa waawaapaskuuhiichanuuwiich nitah wihchiiyuu Westville, Nova Scotia Pictou County kaa iishinkatayich. Niyah maak pishch kaa wiichihiiwat aa naanaakichihaakinuuwich iiskwaau maatuuwaasuu aa waawaapaskuhiichaanuuwiich uut Canada kaawihchiiyich chii puuktaahyuu niyah kaa wisaawaapiskayich 2104 nitah Sochi aa pipuuniiyich kaa maatuuwaanuuwiich. 2015-2016 kaa iichishtaayich, wii chii naanaakichihaau iiskwaau 18 nitah mak iish niihtach kaayitipuunwaasiich chii puuktaawich mak miin shuuyaanaapiskuuch kaa iitapskaayich miiwaawin nitah miisuuwaa uut istchiich aa kikwaachihiituunaanuuwiich. Aamwaayaah maak nitah wichtat chii tatishkuuwaau kaanaanaakichihaayich maatuuwaasuu uut Canada kaawichiiyich miin mak chii puuktaawich niyah kaawisaawaapiskaayich miiwaawinyuu. Maakwaach maak aauuk niiyaanaakichihaad Ryerson Rams iiskwaau aa maatuuwaayich, nitah ninaahkuu maauch kaa iishpaahyich chiskuutimaatwaaukimikw uut Canada.

 

SHASH WIIPICH CHIKA LIYUUSHTAU UU NISHTWA CHA NUK�CH HIT THE ICE.

Social networks