Matuwashuuch

Hit The Ice season 7 Mimaauuhtuunaawich uut Canada mowch aakischihuuwiich eeyou iishkwaash aa maatuuwaayich innyaa aa pipaamiskuupiinaanuuwiich kiiyaah nituumaauch niishuutuushtaauh chaachii wiichihiiwaayich antah aa kikwaachihaakinuuwich maadiwaasuuwich niyah maak aaiish wiichihiiwach muuk payikwaa iishinaakuuniiyuu uu pimaatisiiwinuuwaach chaahii uuwaayapimaakinuuwich chaachii wiich maatuuwaamaach maatuuwaasuu aniyaah antah miiyaatuuwaayich maauch kaa iishpaaiich aachiskuutimaasuunaanuuwich. Nijii maak chaawiichihiiwaach aakuut chaachii uuch miskuuwaach kuutikh awaayuu chaachii miiyuu wiichaawaach kaahch  chaa iipish pimaatisiich, naashdabwaah kiiyah kiti mishtaapitshiishtuumch kiiyah aakuut chaachii nit chiskuuwaach chichiwaa aa iitaapitsiiyich aa naanaakichiihaayich maatuuwaasuu anitah aa waawaapaskuuheechaanuuwiich kiyah maak Aniyah maatuuwaasuu maauuch nitah kaa iishpaayich aa maatuuwaanuuwiich shash aachii maatuuwaayich nitah bach. 

Matuwashuuch

Shayna Moore #39

Tant'h Miyatuwat: Ka Chipshkik
Tant'h Wah'chiit: Manitoba
Ashikapuut: 5'5
Kaa iiyuut: April 30th, 2001

Muush chiiyamaausiiyuu muuk aatiiyispiiyich chaakwaayuu. Naaush aa maatiwaanuuwiich payikwaa pipuun kiyah niyah aa mishkuuwaayich nitah aahaatimaatuuwaanuuwiich aauuk chaachii tuuhtik chaachii kiniwaatikwaat. Nimuuwii chii kuuskuuhsiikuu chaakwaayuu. Chischaayitimiiyuu niyah waachihaat chaa aakaa naasch uuwanh chaachii tuutaakuuch niyah kwaachihaach wii niishtim kaniwatikwaath.

 

SHASH WIIPICH CHIKA LIYUUSHTAU UU NISHTWA CHA NUK�CH HIT THE ICE.

Social networks